Löneskillnaden mellan hyrläkare och anställda läkare har debatterats flitigt de senaste åren. Hyrläkare har ofta betydligt högre lön än anställda läkare på samma klinik. Detta beror främst på att hyrläkare förhandlar sin lön individuellt med bemanningsföretagen.

Högre lön lockar fler hyrläkare

Många läkare väljer att arbeta som hyrläkare för att tjäna mer. Enligt Läkarförbundet tjänar specialistläkare i genomsnitt 5 000–15 000 kronor extra per arbetad dag som hyrläkare. Detta gör yrket attraktivt för många. Samtidigt innebär den höga lönen att sjukhusen får svårt att rekrytera och behålla anställda läkare. Sjukhusen har svårt att konkurrera lönemässigt med bemanningsföretagen. Landstingen har inte samma flexibilitet att erbjuda individuella löner. Detta leder till att färre läkare söker sig till fasta anställningar, vilket i sin tur ökar behovet av hyrläkare.

Lägre lön för anställda läkare

Anställda läkare har avtalade löner enligt kollektivavtalet. Lönen baseras på specialistkompetens, ansvar och arbetslivserfarenhet. Trots lång erfarenhet tjänar många anställda läkare betydligt mindre än hyrläkare med liknande meriter. Enligt Läkarförbundet ligger genomsnittslönen för en specialistläkare på 64 000 kronor i månaden. Som hyrläkare kan man tjäna det dubbla för samma arbete. Många anställda läkare upplever detta som orättvist.

Sämre arbetsvillkor med hyrläkare

Anställda läkare vittnar om sämre arbetsvillkor när hyrläkare anlitas. Hyrläkarna har ofta mindre ansvar och mer flexibla arbetstider. Det administrativa arbetet faller på de anställda. Kontinuiteten i vården blir lidande när olika hyrläkare alternerar. Patienterna får svårare att bygga relationer och förtroende till sin läkare. Detta ökar arbetsbördan för de anställda läkarna.

Åtgärder för mer jämlika löner

För att minska löneskillnaden mellan hyr- och anställda läkare krävs åtgärder på flera plan. Landstingen behöver se över lönemodeller och erbjuda individuella löner i högre grad. Staten kan reglera bemanningsföretagens vinstuttag. Läkarförbundet driver kravet att hyrläkare ska ha samma lön som anställda läkare på kliniken. Det skulle minska incitamentet att arbeta som hyrläkare. Lösningen kräver dock en lagändring och är inte helt okontroversiell. Oavsett åtgärd behövs breda diskussioner och politisk enighet för att minska löneskillnaden mellan hyr- och anställda läkare. Det skulle gynna både personal och patienter i vården.Se denna sida för att lära dig mer on hyrläkare lön och övriga villkor.