Ekonominyheter i digital form

Författare: webmaster Sida 1 av 2

Löner för hyrläkare och anställda

Löneskillnaden mellan hyrläkare och anställda läkare har debatterats flitigt de senaste åren. Hyrläkare har ofta betydligt högre lön än anställda läkare på samma klinik. Detta beror främst på att hyrläkare förhandlar sin lön individuellt med bemanningsföretagen.

Högre lön lockar fler hyrläkare

Många läkare väljer att arbeta som hyrläkare för att tjäna mer. Enligt Läkarförbundet tjänar specialistläkare i genomsnitt 5 000–15 000 kronor extra per arbetad dag som hyrläkare. Detta gör yrket attraktivt för många. Samtidigt innebär den höga lönen att sjukhusen får svårt att rekrytera och behålla anställda läkare. Sjukhusen har svårt att konkurrera lönemässigt med bemanningsföretagen. Landstingen har inte samma flexibilitet att erbjuda individuella löner. Detta leder till att färre läkare söker sig till fasta anställningar, vilket i sin tur ökar behovet av hyrläkare.

Lägre lön för anställda läkare

Anställda läkare har avtalade löner enligt kollektivavtalet. Lönen baseras på specialistkompetens, ansvar och arbetslivserfarenhet. Trots lång erfarenhet tjänar många anställda läkare betydligt mindre än hyrläkare med liknande meriter. Enligt Läkarförbundet ligger genomsnittslönen för en specialistläkare på 64 000 kronor i månaden. Som hyrläkare kan man tjäna det dubbla för samma arbete. Många anställda läkare upplever detta som orättvist.

Sämre arbetsvillkor med hyrläkare

Anställda läkare vittnar om sämre arbetsvillkor när hyrläkare anlitas. Hyrläkarna har ofta mindre ansvar och mer flexibla arbetstider. Det administrativa arbetet faller på de anställda. Kontinuiteten i vården blir lidande när olika hyrläkare alternerar. Patienterna får svårare att bygga relationer och förtroende till sin läkare. Detta ökar arbetsbördan för de anställda läkarna.

Åtgärder för mer jämlika löner

För att minska löneskillnaden mellan hyr- och anställda läkare krävs åtgärder på flera plan. Landstingen behöver se över lönemodeller och erbjuda individuella löner i högre grad. Staten kan reglera bemanningsföretagens vinstuttag. Läkarförbundet driver kravet att hyrläkare ska ha samma lön som anställda läkare på kliniken. Det skulle minska incitamentet att arbeta som hyrläkare. Lösningen kräver dock en lagändring och är inte helt okontroversiell. Oavsett åtgärd behövs breda diskussioner och politisk enighet för att minska löneskillnaden mellan hyr- och anställda läkare. Det skulle gynna både personal och patienter i vården.Se denna sida för att lära dig mer on hyrläkare lön och övriga villkor.

Dessa företag bör anlita en ekonomibyrå i Sollentuna

Det är viktigt att hantera ekonomin i företaget samt följa gällande regelverk och lagar. Utan att göra detta går det nämligen inte att driva ett framgångsrikt företag. Vissa företag kan förvisso välja att själva ta hand om den ekonomiska administrationen och göra ett bra jobb. Men många väljer att istället anlita en extern ekonomibyrå i Sollentuna för ekonomiadministrationen. Här kommer vi att diskutera vilka sorters företag som bör överväga att välja det sistnämnda alternativet!

3 exempel på företag som bör anlita en ekonomibyrå i Sollentuna

Funderar du på om ditt företag bör anlita en ekonomibyrå i Sollentuna? Så är sannolikt fallet om företaget stämmer in på någon av följande beskrivningar:

 • Små och medelstora företag. Små och medelstora företag har ofta ganska begränsade resurser till sitt förfogande. Därmed är det långt ifrån säkert att de har möjlighet att anställa en ekonomiansvarig eller ha en hel ekonomiavdelning internt på företaget. Genom att istället anlita en extern redovisningsbyrå kan det lilla eller medelstora företaget få tillgång till den ekonomiska administration och rapportering samt expertis som är nödvändig för att bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.
 • Nystartade och växande företag. Företag som är nystartade och/eller växer i en hög takt har unika ekonomiska utmaningar som de ställs inför. Det kan till exempel handla om att säkra finansiering, hantera den snabba tillväxten och hantera de snåriga skattereglerna. En bra ekonomibyrå i Sollentuna kan då komma in och ge ett ovärderligt stöd och en vägledning i dessa frågor. På så vis kan byrån hjälpa företagen att behålla stabiliteten trots den snabba tillväxten.
 • Företag med ekonomiska svårigheter. Även företag som har tillfälliga ekonomiska svårigheter kan faktiskt gynnas av att anlita en redovisningsbyrå. Det kan till exempel handla om problem i form av ett ansträngt kassaflöde, en svårhanterlig skuldsättning eller minskande intäkter. Den externa byrån kan då hjälpa till att identifiera orsakerna till svårigheterna och ge förslag på nödvändiga åtgärder för att få rätsida på ekonomin igen. På så vis kan företaget få hjälp att strukturera upp sin ekonomi på ett sådant sätt att det kan stabiliseras och börja växa igen.

Därför är bemanning av sjuksköterskor en bra lösning för er

När det kommer till att hitta ny personal som kan ersätta de medarbetare som till exempel byter jobb eller går på föräldraledighet finns det idag en stor utmaning. Detta är du förmodligen redan smärtsamt medveten om ifall du har ansvaret för att bemanna upp en vårdenhet (eller flera sådana). Dessutom kan det vara kostsamt att ha en personalomsättning. Därför är bemanning av sjuksköterskor en bra lösning för er – låt oss förklara detta mer ingående!

Faktum är att bemanning av sjuksköterskor ofta är ett prisvärt alternativ

Det kan såklart kännas lockande att försöka rekrytera alldeles egen personal istället för att hyra in sådan. Men faktum är att det ofta är ett mer prisvärt och smidigt alternativ att köpa in bemanning av sjuksköterskor. Anledningarna till att så är fallet är flera:

 • Det är dyrt att marknadsföra lediga tjänster. Visst, det kostar egentligen inte särskilt mycket att lägga ut en liten blänkare på hemsidan eller att registrera en vakans i Arbetsförmedlingens platsbank. Men att marknadsföra lediga tjänster på ett mer effektivt sätt än så kan ofta vara ganska dyrt. Dessa marknadsföringskostnader växer sig snart så pass stora att det ofta kan vara billigare att istället vända sig direkt till ett bemanningsföretag för att få hjälp.
 • Det kostar även pengar att intervjua och rekrytera personal. Kostnaderna stannar faktiskt inte vid marknadsföringen av de lediga tjänsterna – även intervjuer och rekryteringar av personal kostar pengar. Till exempel tar det ofta allt från några månader upp till ett halvår eller mer från start till mål att genomföra en rekryteringsprocess. Processen involverar nämligen en hel del arbete i form av att skapa en beskrivning av tjänsten, gå igenom en massa CV:n, ringa referenser, boka intervjuer m.m. Dessutom ska personen ifråga erbjudas en marknadsmässig lön ovanpå alla dessa kostnader.
 • Även dolda kostnader tillkommer. Det finns även vissa dolda kostnader involverade i en bemanningsprocess. Vi syftar då på den upplärningsperiod som följer efter själva rekryteringen. För när personen ifråga väl har kommit på plats måste den ofta läras upp. Så är dock inte fallet när ni tar hjälp av ett bemanningsföretag med bemanning av sjuksköterskor!

Går det att teckna lån med betalningsanmärkning?

Ja, det finns långivare som erbjuder lån utan UC och även till personer som har betalningsanmärkningar. Här beskrivs vad dessa begrepp betyder och vad som kännetecknar dessa lån.

Lån utan UC – Kort förklarat

När en bank eller ett kreditbolag får in en låneansökan måste de enligt svensk lag göra en kreditbedömning. Det är en bedömning som påvisar om personen kan förväntas klara av att hantera lånet eller inte. Kreditbedömningen grundas på information från:

 • En kreditupplysning från ett upplysningsföretag
 • Den information som lämnats i låneansökan

Banken kan beställa kreditupplysning från valfritt upplysningsföretag. I det fall som inte UC används kallas det för att de erbjuder ett lån utan UC.
Kortfattat betyder alltså lån utan UC att annat upplysningsföretag än UC används vid kreditbedömning.

Lån med betalningsanmärkningar – Kort förklarat

Om en person inte betalar sin skuld i tid sker i regel följande:

 • Påminnelse
  De flesta företag skickar en betalningspåminnelse. Det finns däremot inte något lagkrav på att detta måste ske.
 • Inkasso
  Nästa steg är att inkassoföretag anlitas för att driva in skulden. Även detta steg kan företagen hoppa över om så önskas.
 • Kronofogden
  Om skulden går till Kronofogden finns risk för betalningsanmärkning. Om Kronofogden fastställer skulden kommer detta registreras varpå upplysningsföretaget ser det och gör anmärkningar i sina register – så kallade betalningsanmärkningar. Dessa är i regel aktiva i fem år.

Vad innebär det för lånet?

Ett lån utan UC behöver i teorin inte ha högre ränta än övriga lån. Det enda som skiljer är ju vilket upplysningsföretag som anlitas. Däremot ser verkligheten något annorlunda ut. Väldigt många lån utan UC ges av företag som har höga räntor. Flera av dessa är kända som SMS-lån eller högkostnadskrediter. Det är alltså mycket vanligt att lån utan UC innebär hög ränta.

Att en person har betalningsanmärkningar innebär däremot alltid att räntan blir högre. Orsaken är att dessa anmärkningar påvisar en mycket svag betalningsförmåga. Bankerna anser sig ta en hög risk när lån betalas ut till en person som uppenbarligen tidigare misskött återbetalningar. Om en kreditgivare erbjuder ett lån utan UC och samtidigt kan godkänna ansökningar trots att personen har betalningsanmärkningar är det till stor sannolikhet hög ränta som erbjuds. Samtidigt finns inte många andra alternativ för personer som fått anmärkningar.

Ansök om lån eller företagskrediter

Många företagsägare behöver vid ett eller annat tillfälle ansöka om extern finansiering. Det kan till exempel bli aktuellt för dig att göra detta i samband med att du startar ett nytt företag. Men du kan även behöva ta ett brygglån när kassaflödet är ansträngt eller låna pengar för att finansiera företagets kommande expansion. Det finns helt enkelt många olika skäl för företagare att ansöka om lån eller företagskrediter. När du själv befinner dig i denna situation bör du ta hjälp av A5.nu och jämföra dina alternativ.

Jämför lån och krediter via A5.nu – det lönar sig!

Företagslån och företagskrediter är de två mest populära finansieringslösningarna för företag. Bägge dessa lösningar kan du jämföra med hjälp av A5.nu. För de allra flesta företagare är det bättre att låna pengar via ett lån. Men det ena behöver inte heller utesluta det andra – ofta används de bägge lösningarna tillsammans för att skapa ännu bättre förutsättningar för företaget att investera och växa.

Ett lån gör det möjligt för mindre företag med skrala finanser att finansiera stora investeringar, genomföra uppköp av andra företag eller expandera på olika sätt. Detta till en lägre ränta och med färre begränsningar. Men det är ju aldrig fel att jämföra och därför bör du såklart göra detta.

För- och nackdelarna med företagslån

Företagslån har fördelarna att:

 • du kan låna pengar under en längre tid
 • räntan vanligtvis är lite lägre än för krediter
 • du får en klumpsumma utbetald direkt
 • amorteringsplanen är förutbestämd och förutsägbar.

Nackdelarna med denna lösning är att:

 • det kan ta lite tid att få lånet beviljat
 • betalningsvillkoren är ganska oflexibla
 • ditt företag behöver ha en god kreditvärdighet för att beviljas ett lån.

För- och nackdelarna med företagskrediter

Företagskrediter har fördelarna att:

 • återbetalningen av krediten ofta är flexibel
 • det är vanligtvis en lägre tröskel till att beviljas en företagskredit
 • det går ofta fortare att beviljas krediter
 • du får en löpande tillgång till kapital som du kan använda vid behov.

Nackdelarna med denna lösningar är att:

 • ditt företag kan generellt sett låna ett mindre belopp via en kredit jämfört med ett lån
 • återbetalningstiden är kortare
 • räntan är vanligtvis lite högre.

Oavsett vilket alternativ du väljer rekommenderar vi att du jämför utbudet med hjälp av A5.nu!

Jämför privatlån och ansök sedan om ditt nya lån

Ett lån är vanligtvis en summa pengar i form av en klumpsumma som du lånar från en långivare. Pengarna behöver du sedan betala tillbaka med ränta under ett förutbestämt antal månader. Men innan du ansöker om ett sådant rekommenderar vi att du jämför privatlån. Detta för att du ska kunna hitta det bästa alternativet för dig och på så vis kunna göra ett bättre val.

Gör en översyn av din privatekonomi innan du gör jämförelsen

Ibland kan det vara värt att låna en summa pengar för att sedan använda dessa på ett vettigt sätt. Lånet kan ofta ge din privatekonomi en liten boost när du som mest behöver den. Men det är tyvärr inte så enkelt att låna pengar som att bara ansöka om första bästa lån som du kommer över. Du bör istället göra ett noga avvägt val efter att först ha gjort lite efterforskningar.

Beslutet om vilket lån du i slutändan väljer bör bland annat fattas utifrån vad pengarna ska användas till. Dessutom bör du ta hänsyn till din ekonomiska situation – om du till exempel har låg kreditvärdighet eller betalningsanmärkningar kan det vara svårare att få ett lån.

3 saker som du bör tänka på när du jämför privatlån

När du väl har begränsat urvalet lite grann utifrån informationen ovan är det dags att skrida till verket. Det är nu som du jämför privatlån utifrån en rad olika faktorer. Du bör bland annat hålla koll på räntan samt hur mycket av lånet som ska amorteras varje månad. Även eventuella avgifter utöver räntekostnaden bör du vara uppmärksam på och ta hänsyn till när du gör din jämförelse.

För att sammanfatta det hela bör du alltså väga in följande faktorer i ditt beslut:

 • hur hög räntan är
 • hur stor den månatliga amorteringen är
 • eventuella uppläggningsavgifter och andra avgifter.

Med dessa faktorer i åtanke kan du enklare fatta rätt beslut. Du kommer även behöva göra ett val kring huruvida du ska teckna ett lån utan säkerhet eller ett med sådan. Även här behöver du ta hänsyn till din egna privatekonomiska förutsättningar när du gör valet.

Bra och seriösa mäklare kostar mer än oerfarna sådana

Som säljare av en bostad bör du planera för att närmare en tiondel av köpeskillingen kommer gå åt till diverse kostnader. Det är bra att budgetera lite grann i överkant i detta hänseende. Detta gäller inte minst med tanke på att bra och seriösa mäklare vanligtvis kostar betydligt mer än oerfarna och sämre sådana.

Därför är det viktigt att ta höjd för ett lite högre mäklararvode och kringkostnader. Om kostnaderna i slutändan visar sig understiga taket för din budǵet är ju detta enbart positivt! Men vad tar mäklare i arvode egentligen? Läs vidare så får du svaret!

Därför tar bra och seriösa mäklare ett högre mäklararvode

Dessa är ofta de största kostnaderna när du ska sälja din bostad och flytta till en ny:

 • Mäklarens arvode. Ett genomsnittligt mäklararvode uppgår normalt till cirka 2 till 3 procent av bostadens slutpris. Detta är förmodligen den enskilt största utgiften som du kommer behöva betala. Därför bör du undersöka vad mäklaren tar i arvode. Värt att notera är dock att bra och seriösa mäklare betingar ett högre arvode än genomsnittet. Men i vissa fall kan du förhandla dig till ett lägre sådant och då bör du försöka få det skriftligt.
 • Amortering av lån. När du säljer din bostad behöver du förstås betala tillbaka lånet på detsamma. I vissa fall kan du behöva betala en straffavgift när du betalar tillbaka ditt bostadslån i förtid – undersök därför vad som gäller innan du går vidare med affären.
 • Reparationer i bostaden. Köparen vill sannolikt inspektera fastigheten innan affären slutförs. Om det uppstår problem i samband med besiktningen kan du ombes att betala för reparationer. Dessa behöver du i sådana fall dra av från köpeskillingen när du beräknar din vinst av affären.
 • Flyttkostnader. Du kanske köper flyttkartonger och packar ner ditt bohag på egen hand. Eller så tar du hjälp av en flyttfirma och slipper anstränga dig fullt lika mycket. Oavsett vilket vill du se till att budgetera för de flyttkostnader som uppstår i samband med flytten till din nya bostad.

Med detta sagt är det vanligtvis en bra affär att ta hjälp av någon av de bra och seriösa mäklare som finns att tillgå!

Sälja eller behålla guld

Stirrar du på ett smyckeskrin eller en smyckeslåda som är fylld till bredden med gamla smycken? Använder du inte längre dessa smycken och vill kunna sälja dem för att få tillgång till lite pengar? Överväg i sådana fall att sälja dem till Guldexperten – denna köpare av guld köper dina guldsmycken och ger dig bra betalt för dem!

Guldexperten står redo att köpa dina smycken av guld

Du kanske behöver pengar för att kunna betala dina räkningar, betala av skulder eller köpa dig något fint? Oavsett vad du vill kunna använda pengarna till kan det vara en bra idé att sälja dina gamla guldsmycken. Aktörer som Guldexperten ger bra betalt för smycken av guld och står redo att köpa de smycken som du vill kunna avyttra.

Genom att sälja smyckena kan du bland annat göra dig av med eventuellt känslomässigt bagage som är kopplat till dessa. Dessutom kan du alltså få loss pengar som hjälper dig att starta ett nytt kapitel i livet. Så om du är redo att göra dig av med dem kan detta vara ett bra alternativ.

Men hur vet man om det är rätt att sälja smyckena eller huruvida man vill behålla dem? Läs vidare så ska vi försöka hjälpa dig att utröna detta!

Så vet du om du bör sälja smyckena eller behålla dem

Det enklaste sättet att ta reda på om du bör sälja ett smycke eller behålla det är att ställa dig följande frågor:

 • Har föremålet ett stort sentimentalt värde som gör att du inte vill avyttra det?
 • Bär du någonsin smycket eller ligger det bara och skräpar?
 • Har du tänkt att smycket ska ärvas av dina barn eller liknande?

Utifrån svaren på dessa frågor kan du enklare sätta fingret på hur du bör göra. Om du vill avyttra dina guldsmycken bör du vända dig till Guldexperten för att få dem värderade. Utifrån deras värdering kan du sedan bestämma dig för huruvida du vill sälja smyckena till dem eller inte. Du behöver med andra ord inte känna dig tvingad att sälja bara för att du får dina föremål värderade. Detta är en stor fördel med att vända sig till just denna aktör!

Köp de bästa utdelningsaktierna som ett skydd mot inflationen

En vanlig strategi som många investerare använder sig av är att köpa billigt och sälja dyrt. Men det finns även ett annat sätt att investera på börsen utöver att agera tillväxt- eller värdeinvesterare: du kan bli utdelningsinvesterare. Ett viktigt första steg är att ta reda på vilka som är de bästa utdelningsaktierna för stunden. Som tur är behöver du inte göra detta själv utan kan enkelt kika i en sammanställd lista som har gjorts redo för dig.

I korthet går utdelningsinvesterandet ut på att ta emot de utdelningar som börsbolagen gör och återinvestera dessa i de olika bolagen. Många företag ger nämligen utdelning enligt ett fastställt, mer eller mindre regelbundet schema. Genom att investera i flera sådana bolag kan du göra aktieutdelningarna till en viktig källa för passiv inkomst. Denna strategi skyddar också dina pengar mot den stigande inflationen. Därmed är det en väldigt gångbar investeringsfilosofi på den rådande marknaden!

Så skyddar de bästa utdelningsaktierna din portfölj mot inflationen

De bästa utdelningsaktierna är ofta aktier i större bolag med en lång historik av att betala utdelningar till sina aktieägare. Dessa företag har en stor fördel i en miljö av stigande inflation: de kan härda ut det rådande klimatet och till och med dra nytta av detta. Detta då de i många fall kan dra fördel av de stigande priserna, tack vare att de vanligtvis kan höja priserna utan att förlora kunder.

Några exempel på bra bolag som stämmer in på denna beskrivning är:

 • Castellum
 • Atlas Copco
 • Swedish Match
 • AstraZeneca
 • Axfood

Tänk på detta innan du investerar i sådana här bolag

Den genomsnittlige investeraren kan ofta tjäna mycket på att investera i bolag med en hög utdelningstillväxt. Men det är samtidigt viktigt att du gör din egen analys och tänker till lite grann innan du investerar.

Det kan vara en bra idé att ombalansera portföljen i tider av stigande inflation. Men det kan vara dyrt att reagera i efterhand istället för att agera på förhand. Nu är många utdelningsaktier redan relativt dyra. Men om du letar lite grann i möllan kan du säkert hitta bra bolag med regelbundna utdelningar att investera i!

Hur du väljer bäst kreditkort

På den svenska marknaden finns mängder av aktörer som tillhandahåller kreditkort. Förutom banker och kreditinstitut finns även andra företag vars huvudsakliga verksamhet är en annan än kreditgivning. Samtliga har vissa likheter men det finns också stora skillnader mellan dessa. I den här artikeln ges en översikt av vad kreditkort är och hur man avgör vilket som är bäst kreditkort för varje specifik situation.

Kreditkortets egenskaper

Till att börja med bör klargöras vad som kännetecknar ett kreditkort, det vill säga de egenskaper som alla kreditkort har gemensamt. De nedanstående är exempel på sådana kännetecken:

 • Kreditkort är lån. I stora drag kan ett kreditkort beskrivas som ett lån som, istället för att betalas ut som en klumpsumma, finns tillgängligt som en extra buffert upp till en viss, förutbestämd summa. Hur mycket en enskild person har tillgång till beror på personens kreditvärdighet, vilket i sin tur avgörs av till exempel personens befintliga lån och dennes inkomst.
 • Räkning i efterhand. Varje månad skickar kreditkortsgivaren en sammanställning av vilka korttransaktioner som gjorts under månaden, vilka eventuella återbetalningar som har gjorts samt vilket minsta belopp som måste betalas in.
 • Ränta. Alla kreditkortsföretag lägger på en räntekostnad på det lånade beloppet efter en viss tidsperiod. Om man betalar tillbaka lånat belopp varje månad innan månaden är slut tillkommer ingen ränta.

Ett vanligt användningsområde för kreditkort är för större inköp som stora resor, renoveringsobjekt eller möbler. En anledning till detta är att det går att betala av ett köp över tid till förhållandevis låg ränta, snarare än att behöva betala hela köpet vid en viss tidpunkt.

Bäst kreditkort för dig – så väljer du

På grund av att många kreditkortsföretag erbjuder förmåner som bonuspoäng eller cashback på kortköp, kan det finnas flera anledningar att skaffa ett kreditkort. Beroende på ens personliga situation är vissa kreditkort antagligen bättre än andra, så det går inte att ge ett universellt svar på frågan vilket som är det bästa kreditkortet. Viktiga aspekter att tänka på, förutom eventuella förmåner, är dock räntan samt årsavgift, aviavgift samt uppläggningsavgift av delbetalningen. Tillsammans kallas de för den ”effektiva räntan”, vilket således är den totala kostnad som bör tas i beaktning vid jämförelse av olika alternativ.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén