Ekonominyheter i digital form

Författare: webmaster Sida 1 av 2

En ljus framtid för förnybar energi

Solenergi är en av de snabbast växande källorna till förnybar energi i världen. Med tekniska framsteg och ökad medvetenhet om miljöfrågor har intresset för installation av solceller på både privata bostäder och i kommersiella fastigheter ökat markant. Solenergi erbjuder en miljövänlig lösning för att minska koldioxidutsläpp och förlita sig mindre på fossila bränslen. Denna artikel utforskar solenergins potential, hur solceller fungerar, ekonomiska fördelar och utmaningar med solenergi.

Hur fungerar solceller?

Solceller, också kända som fotovoltaiska celler, omvandlar ljus direkt till elektricitet genom en process som kallas för den fotovoltaiska effekten. När solens strålar träffar en solcell skapas elektriska laddningar som sedan omvandlas till användbar elektrisk energi. Denna teknologi gör det möjligt för husägare och företag att producera sin egen energi, vilket kan minska elräkningar och bidra till en mer hållbar livsstil. Solcellspaneler består vanligtvis av flera celler kopplade i serie för att öka effektiviteten och energiproduktionen.

Ekonomiska fördelar med solenergi

Investering i solceller kan erbjuda betydande ekonomiska fördelar på lång sikt. Initialt kan kostnaden för installation av solcellspaneler verka hög, men minskade energikostnader över tid kompenserar ofta för denna initiala investering. Dessutom erbjuder många regeringar och lokala myndigheter subventioner, skattelättnader eller andra ekonomiska incitament för att uppmuntra till övergången till solenergi. En annan ekonomisk fördel är ökningen av fastighetens värde. Fastigheter utrustade med solenergisystem har ofta ett högre marknadsvärde jämfört med de som inte har det.

Utmaningar med solenergi

Trots de många fördelarna finns det också utmaningar med att implementera solenergi. En av de största utmaningarna är beroendet av väderförhållanden; solenergiproduktion kan variera beroende på geografiskt läge, årstid och väderförhållanden. Lagring av solenergi är en annan utmaning eftersom effektiv lagringsteknologi fortfarande är under utveckling och kan vara kostsam. Dessutom kräver installationen av solceller en betydande initial investering, även om kostnaderna för solceller har minskat betydligt under de senaste åren.

Framtiden för solenergi

Framtiden för solenergi ser ljus ut. Med fortsatta forskningsframsteg och teknologiska innovationer förväntas effektiviteten hos solceller förbättras och kostnaderna fortsätta att sjunka. Detta kommer sannolikt att göra solenergi tillgänglig för ännu fler människor och företag världen över. Kombinationen av miljömässiga fördelar och långsiktiga ekonomiska incitament kommer sannolikt att driva en fortsatt tillväxt inom solenergisektorn, vilket bidrar till globala ansträngningar att bekämpa klimatförändringar och främja hållbar utveckling.

Genom att välja att investera i solceller, kan individer och företag inte bara minska sina energikostnader utan också bidra till en renare och grönare framtid. Solenergi är mer än bara en energikälla; det är en investering i framtiden för vår planet.

Factoring som finansieringslösning för företagens likviditet

Factoring, även känd som fakturaköp, är en finansiell tjänst där företag säljer sina fakturor till en factoring-leverantör för att snabbt få tillgång till pengarna istället för att vänta på att kunden betalar. Denna lösning erbjuder företag möjligheten att förbättra sin likviditet och hantera sitt kassaflöde effektivare. Genom att använda factoring kan företag omedelbart omvandla sina utestående kundfordringar till kontanter, vilket möjliggör en snabbare expansions- och investeringstakt utan de vanliga förseningarna som uppstår från långa betalningstider.

Fördelar med factoring

Factoring erbjuder flera fördelar för företag, inklusive förbättrad kassahantering och minskad risk för obetalda fakturor. Genom att sälja sina fordringar till en factoring-leverantör kan företag:

 • Öka sin likviditet snabbt utan att ta upp nya lån.
 • Reducerar kreditrisk genom att factoring-leverantören ofta tar över risken för obetalda fakturor.
 • Förbättra kassaflödet och underlätta budgetering och planering.
 • Minska administrationen kring fakturering och uppföljning av betalningar.
 • Stärka förhandlingspositionen med leverantörer genom möjligheten att betala tidigare.

Olika typer av factoring

Det finns flera olika typer av factoring-tjänster, som varierar beroende på företagets behov och den risk som factoringbolaget är villigt att ta. De vanligaste formerna inkluderar:

 • Regressfri factoring: Factoringbolaget tar fullt kreditrisk för de köpta fakturorna,
  vilket innebär att företaget inte behöver betala tillbaka om kunden inte betalar.
 • Factoring med regress: Företaget är fortfarande ansvarigt för kundens betalning, och om kunden inte betalar kan factoringbolaget kräva återbetalning.
 • Stilla factoring: Kunden informeras inte om att fakturan har sålts till ett factoringbolag.
 • Offentlig factoring: Kunden meddelas om att deras skuld har överförts till ett factoringbolag och att betalning bör göras direkt till dem.

Utmaningar och överväganden med factoring

Trots de många fördelarna med factoring finns det även vissa utmaningar och överväganden som företag bör vara medvetna om. Dessa inkluderar kostnaden för tjänsten, som kan vara högre än traditionella kreditlinjer, beroende på företagets kreditvärdighet och kundernas betalningshistorik. Dessutom kan långvarigt beroende av factoring påverka företagets relationer med kunder om det inte hanteras korrekt. Det är viktigt för företag att noggrant utvärdera sina finansiella behov och jämföra olika factoringalternativ för att hitta den bästa lösningen för sitt unika scenario.

Implementering av factoring i företagsstrategin

Att integrera factoring som en del av företagets finansieringsstrategi kräver noggrann planering och förståelse för både fördelarna och de potentiella nackdelarna. Företag bör börja med att identifiera sina huvudsakliga likviditetsbehov och hur factoring kan bidra till att uppfylla dessa behov. Det är också viktigt att välja en factoringpartner som förstår företagets bransch och kan erbjuda skräddarsydda lösningar. Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan företag effektivt utnyttja factoring för att förbättra sitt kassaflöde, minska finansiella risker och stödja tillväxt och utveckling.

Löner för hyrläkare och anställda

Löneskillnaden mellan hyrläkare och anställda läkare har debatterats flitigt de senaste åren. Hyrläkare har ofta betydligt högre lön än anställda läkare på samma klinik. Detta beror främst på att hyrläkare förhandlar sin lön individuellt med bemanningsföretagen.

Högre lön lockar fler hyrläkare

Många läkare väljer att arbeta som hyrläkare för att tjäna mer. Enligt Läkarförbundet tjänar specialistläkare i genomsnitt 5 000–15 000 kronor extra per arbetad dag som hyrläkare. Detta gör yrket attraktivt för många. Samtidigt innebär den höga lönen att sjukhusen får svårt att rekrytera och behålla anställda läkare. Sjukhusen har svårt att konkurrera lönemässigt med bemanningsföretagen. Landstingen har inte samma flexibilitet att erbjuda individuella löner. Detta leder till att färre läkare söker sig till fasta anställningar, vilket i sin tur ökar behovet av hyrläkare.

Lägre lön för anställda läkare

Anställda läkare har avtalade löner enligt kollektivavtalet. Lönen baseras på specialistkompetens, ansvar och arbetslivserfarenhet. Trots lång erfarenhet tjänar många anställda läkare betydligt mindre än hyrläkare med liknande meriter. Enligt Läkarförbundet ligger genomsnittslönen för en specialistläkare på 64 000 kronor i månaden. Som hyrläkare kan man tjäna det dubbla för samma arbete. Många anställda läkare upplever detta som orättvist.

Sämre arbetsvillkor med hyrläkare

Anställda läkare vittnar om sämre arbetsvillkor när hyrläkare anlitas. Hyrläkarna har ofta mindre ansvar och mer flexibla arbetstider. Det administrativa arbetet faller på de anställda. Kontinuiteten i vården blir lidande när olika hyrläkare alternerar. Patienterna får svårare att bygga relationer och förtroende till sin läkare. Detta ökar arbetsbördan för de anställda läkarna.

Åtgärder för mer jämlika löner

För att minska löneskillnaden mellan hyr- och anställda läkare krävs åtgärder på flera plan. Landstingen behöver se över lönemodeller och erbjuda individuella löner i högre grad. Staten kan reglera bemanningsföretagens vinstuttag. Läkarförbundet driver kravet att hyrläkare ska ha samma lön som anställda läkare på kliniken. Det skulle minska incitamentet att arbeta som hyrläkare. Lösningen kräver dock en lagändring och är inte helt okontroversiell. Oavsett åtgärd behövs breda diskussioner och politisk enighet för att minska löneskillnaden mellan hyr- och anställda läkare. Det skulle gynna både personal och patienter i vården.Se denna sida för att lära dig mer on hyrläkare lön och övriga villkor.

Dessa företag bör anlita en ekonomibyrå i Sollentuna

Det är viktigt att hantera ekonomin i företaget samt följa gällande regelverk och lagar. Utan att göra detta går det nämligen inte att driva ett framgångsrikt företag. Vissa företag kan förvisso välja att själva ta hand om den ekonomiska administrationen och göra ett bra jobb. Men många väljer att istället anlita en extern ekonomibyrå i Sollentuna för ekonomiadministrationen. Här kommer vi att diskutera vilka sorters företag som bör överväga att välja det sistnämnda alternativet!

3 exempel på företag som bör anlita en ekonomibyrå i Sollentuna

Funderar du på om ditt företag bör anlita en ekonomibyrå i Sollentuna? Så är sannolikt fallet om företaget stämmer in på någon av följande beskrivningar:

 • Små och medelstora företag. Små och medelstora företag har ofta ganska begränsade resurser till sitt förfogande. Därmed är det långt ifrån säkert att de har möjlighet att anställa en ekonomiansvarig eller ha en hel ekonomiavdelning internt på företaget. Genom att istället anlita en extern redovisningsbyrå kan det lilla eller medelstora företaget få tillgång till den ekonomiska administration och rapportering samt expertis som är nödvändig för att bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.
 • Nystartade och växande företag. Företag som är nystartade och/eller växer i en hög takt har unika ekonomiska utmaningar som de ställs inför. Det kan till exempel handla om att säkra finansiering, hantera den snabba tillväxten och hantera de snåriga skattereglerna. En bra ekonomibyrå i Sollentuna kan då komma in och ge ett ovärderligt stöd och en vägledning i dessa frågor. På så vis kan byrån hjälpa företagen att behålla stabiliteten trots den snabba tillväxten.
 • Företag med ekonomiska svårigheter. Även företag som har tillfälliga ekonomiska svårigheter kan faktiskt gynnas av att anlita en redovisningsbyrå. Det kan till exempel handla om problem i form av ett ansträngt kassaflöde, en svårhanterlig skuldsättning eller minskande intäkter. Den externa byrån kan då hjälpa till att identifiera orsakerna till svårigheterna och ge förslag på nödvändiga åtgärder för att få rätsida på ekonomin igen. På så vis kan företaget få hjälp att strukturera upp sin ekonomi på ett sådant sätt att det kan stabiliseras och börja växa igen.

Därför är bemanning av sjuksköterskor en bra lösning för er

När det kommer till att hitta ny personal som kan ersätta de medarbetare som till exempel byter jobb eller går på föräldraledighet finns det idag en stor utmaning. Detta är du förmodligen redan smärtsamt medveten om ifall du har ansvaret för att bemanna upp en vårdenhet (eller flera sådana). Dessutom kan det vara kostsamt att ha en personalomsättning. Därför är bemanning av sjuksköterskor en bra lösning för er – låt oss förklara detta mer ingående!

Faktum är att bemanning av sjuksköterskor ofta är ett prisvärt alternativ

Det kan såklart kännas lockande att försöka rekrytera alldeles egen personal istället för att hyra in sådan. Men faktum är att det ofta är ett mer prisvärt och smidigt alternativ att köpa in bemanning av sjuksköterskor. Anledningarna till att så är fallet är flera:

 • Det är dyrt att marknadsföra lediga tjänster. Visst, det kostar egentligen inte särskilt mycket att lägga ut en liten blänkare på hemsidan eller att registrera en vakans i Arbetsförmedlingens platsbank. Men att marknadsföra lediga tjänster på ett mer effektivt sätt än så kan ofta vara ganska dyrt. Dessa marknadsföringskostnader växer sig snart så pass stora att det ofta kan vara billigare att istället vända sig direkt till ett bemanningsföretag för att få hjälp.
 • Det kostar även pengar att intervjua och rekrytera personal. Kostnaderna stannar faktiskt inte vid marknadsföringen av de lediga tjänsterna – även intervjuer och rekryteringar av personal kostar pengar. Till exempel tar det ofta allt från några månader upp till ett halvår eller mer från start till mål att genomföra en rekryteringsprocess. Processen involverar nämligen en hel del arbete i form av att skapa en beskrivning av tjänsten, gå igenom en massa CV:n, ringa referenser, boka intervjuer m.m. Dessutom ska personen ifråga erbjudas en marknadsmässig lön ovanpå alla dessa kostnader.
 • Även dolda kostnader tillkommer. Det finns även vissa dolda kostnader involverade i en bemanningsprocess. Vi syftar då på den upplärningsperiod som följer efter själva rekryteringen. För när personen ifråga väl har kommit på plats måste den ofta läras upp. Så är dock inte fallet när ni tar hjälp av ett bemanningsföretag med bemanning av sjuksköterskor!

Går det att teckna lån med betalningsanmärkning?

Ja, det finns långivare som erbjuder lån utan UC och även till personer som har betalningsanmärkningar. Här beskrivs vad dessa begrepp betyder och vad som kännetecknar dessa lån.

Lån utan UC – Kort förklarat

När en bank eller ett kreditbolag får in en låneansökan måste de enligt svensk lag göra en kreditbedömning. Det är en bedömning som påvisar om personen kan förväntas klara av att hantera lånet eller inte. Kreditbedömningen grundas på information från:

 • En kreditupplysning från ett upplysningsföretag
 • Den information som lämnats i låneansökan

Banken kan beställa kreditupplysning från valfritt upplysningsföretag. I det fall som inte UC används kallas det för att de erbjuder ett lån utan UC.
Kortfattat betyder alltså lån utan UC att annat upplysningsföretag än UC används vid kreditbedömning.

Lån med betalningsanmärkningar – Kort förklarat

Om en person inte betalar sin skuld i tid sker i regel följande:

 • Påminnelse
  De flesta företag skickar en betalningspåminnelse. Det finns däremot inte något lagkrav på att detta måste ske.
 • Inkasso
  Nästa steg är att inkassoföretag anlitas för att driva in skulden. Även detta steg kan företagen hoppa över om så önskas.
 • Kronofogden
  Om skulden går till Kronofogden finns risk för betalningsanmärkning. Om Kronofogden fastställer skulden kommer detta registreras varpå upplysningsföretaget ser det och gör anmärkningar i sina register – så kallade betalningsanmärkningar. Dessa är i regel aktiva i fem år.

Vad innebär det för lånet?

Ett lån utan UC behöver i teorin inte ha högre ränta än övriga lån. Det enda som skiljer är ju vilket upplysningsföretag som anlitas. Däremot ser verkligheten något annorlunda ut. Väldigt många lån utan UC ges av företag som har höga räntor. Flera av dessa är kända som SMS-lån eller högkostnadskrediter. Det är alltså mycket vanligt att lån utan UC innebär hög ränta.

Att en person har betalningsanmärkningar innebär däremot alltid att räntan blir högre. Orsaken är att dessa anmärkningar påvisar en mycket svag betalningsförmåga. Bankerna anser sig ta en hög risk när lån betalas ut till en person som uppenbarligen tidigare misskött återbetalningar. Om en kreditgivare erbjuder ett lån utan UC och samtidigt kan godkänna ansökningar trots att personen har betalningsanmärkningar är det till stor sannolikhet hög ränta som erbjuds. Samtidigt finns inte många andra alternativ för personer som fått anmärkningar.

Ansök om lån eller företagskrediter

Många företagsägare behöver vid ett eller annat tillfälle ansöka om extern finansiering. Det kan till exempel bli aktuellt för dig att göra detta i samband med att du startar ett nytt företag. Men du kan även behöva ta ett brygglån när kassaflödet är ansträngt eller låna pengar för att finansiera företagets kommande expansion. Det finns helt enkelt många olika skäl för företagare att ansöka om lån eller företagskrediter. När du själv befinner dig i denna situation bör du ta hjälp av A5.nu och jämföra dina alternativ.

Jämför lån och krediter via A5.nu – det lönar sig!

Företagslån och företagskrediter är de två mest populära finansieringslösningarna för företag. Bägge dessa lösningar kan du jämföra med hjälp av A5.nu. För de allra flesta företagare är det bättre att låna pengar via ett lån. Men det ena behöver inte heller utesluta det andra – ofta används de bägge lösningarna tillsammans för att skapa ännu bättre förutsättningar för företaget att investera och växa.

Ett lån gör det möjligt för mindre företag med skrala finanser att finansiera stora investeringar, genomföra uppköp av andra företag eller expandera på olika sätt. Detta till en lägre ränta och med färre begränsningar. Men det är ju aldrig fel att jämföra och därför bör du såklart göra detta.

För- och nackdelarna med företagslån

Företagslån har fördelarna att:

 • du kan låna pengar under en längre tid
 • räntan vanligtvis är lite lägre än för krediter
 • du får en klumpsumma utbetald direkt
 • amorteringsplanen är förutbestämd och förutsägbar.

Nackdelarna med denna lösning är att:

 • det kan ta lite tid att få lånet beviljat
 • betalningsvillkoren är ganska oflexibla
 • ditt företag behöver ha en god kreditvärdighet för att beviljas ett lån.

För- och nackdelarna med företagskrediter

Företagskrediter har fördelarna att:

 • återbetalningen av krediten ofta är flexibel
 • det är vanligtvis en lägre tröskel till att beviljas en företagskredit
 • det går ofta fortare att beviljas krediter
 • du får en löpande tillgång till kapital som du kan använda vid behov.

Nackdelarna med denna lösningar är att:

 • ditt företag kan generellt sett låna ett mindre belopp via en kredit jämfört med ett lån
 • återbetalningstiden är kortare
 • räntan är vanligtvis lite högre.

Oavsett vilket alternativ du väljer rekommenderar vi att du jämför utbudet med hjälp av A5.nu!

Jämför privatlån och ansök sedan om ditt nya lån

Ett lån är vanligtvis en summa pengar i form av en klumpsumma som du lånar från en långivare. Pengarna behöver du sedan betala tillbaka med ränta under ett förutbestämt antal månader. Men innan du ansöker om ett sådant rekommenderar vi att du jämför privatlån. Detta för att du ska kunna hitta det bästa alternativet för dig och på så vis kunna göra ett bättre val.

Gör en översyn av din privatekonomi innan du gör jämförelsen

Ibland kan det vara värt att låna en summa pengar för att sedan använda dessa på ett vettigt sätt. Lånet kan ofta ge din privatekonomi en liten boost när du som mest behöver den. Men det är tyvärr inte så enkelt att låna pengar som att bara ansöka om första bästa lån som du kommer över. Du bör istället göra ett noga avvägt val efter att först ha gjort lite efterforskningar.

Beslutet om vilket lån du i slutändan väljer bör bland annat fattas utifrån vad pengarna ska användas till. Dessutom bör du ta hänsyn till din ekonomiska situation – om du till exempel har låg kreditvärdighet eller betalningsanmärkningar kan det vara svårare att få ett lån.

3 saker som du bör tänka på när du jämför privatlån

När du väl har begränsat urvalet lite grann utifrån informationen ovan är det dags att skrida till verket. Det är nu som du jämför privatlån utifrån en rad olika faktorer. Du bör bland annat hålla koll på räntan samt hur mycket av lånet som ska amorteras varje månad. Även eventuella avgifter utöver räntekostnaden bör du vara uppmärksam på och ta hänsyn till när du gör din jämförelse.

För att sammanfatta det hela bör du alltså väga in följande faktorer i ditt beslut:

 • hur hög räntan är
 • hur stor den månatliga amorteringen är
 • eventuella uppläggningsavgifter och andra avgifter.

Med dessa faktorer i åtanke kan du enklare fatta rätt beslut. Du kommer även behöva göra ett val kring huruvida du ska teckna ett lån utan säkerhet eller ett med sådan. Även här behöver du ta hänsyn till din egna privatekonomiska förutsättningar när du gör valet.

Bra och seriösa mäklare kostar mer än oerfarna sådana

Som säljare av en bostad bör du planera för att närmare en tiondel av köpeskillingen kommer gå åt till diverse kostnader. Det är bra att budgetera lite grann i överkant i detta hänseende. Detta gäller inte minst med tanke på att bra och seriösa mäklare vanligtvis kostar betydligt mer än oerfarna och sämre sådana.

Därför är det viktigt att ta höjd för ett lite högre mäklararvode och kringkostnader. Om kostnaderna i slutändan visar sig understiga taket för din budǵet är ju detta enbart positivt! Men vad tar mäklare i arvode egentligen? Läs vidare så får du svaret!

Därför tar bra och seriösa mäklare ett högre mäklararvode

Dessa är ofta de största kostnaderna när du ska sälja din bostad och flytta till en ny:

 • Mäklarens arvode. Ett genomsnittligt mäklararvode uppgår normalt till cirka 2 till 3 procent av bostadens slutpris. Detta är förmodligen den enskilt största utgiften som du kommer behöva betala. Därför bör du undersöka vad mäklaren tar i arvode. Värt att notera är dock att bra och seriösa mäklare betingar ett högre arvode än genomsnittet. Men i vissa fall kan du förhandla dig till ett lägre sådant och då bör du försöka få det skriftligt.
 • Amortering av lån. När du säljer din bostad behöver du förstås betala tillbaka lånet på detsamma. I vissa fall kan du behöva betala en straffavgift när du betalar tillbaka ditt bostadslån i förtid – undersök därför vad som gäller innan du går vidare med affären.
 • Reparationer i bostaden. Köparen vill sannolikt inspektera fastigheten innan affären slutförs. Om det uppstår problem i samband med besiktningen kan du ombes att betala för reparationer. Dessa behöver du i sådana fall dra av från köpeskillingen när du beräknar din vinst av affären.
 • Flyttkostnader. Du kanske köper flyttkartonger och packar ner ditt bohag på egen hand. Eller så tar du hjälp av en flyttfirma och slipper anstränga dig fullt lika mycket. Oavsett vilket vill du se till att budgetera för de flyttkostnader som uppstår i samband med flytten till din nya bostad.

Med detta sagt är det vanligtvis en bra affär att ta hjälp av någon av de bra och seriösa mäklare som finns att tillgå!

Sälja eller behålla guld

Stirrar du på ett smyckeskrin eller en smyckeslåda som är fylld till bredden med gamla smycken? Använder du inte längre dessa smycken och vill kunna sälja dem för att få tillgång till lite pengar? Överväg i sådana fall att sälja dem till Guldexperten – denna köpare av guld köper dina guldsmycken och ger dig bra betalt för dem!

Guldexperten står redo att köpa dina smycken av guld

Du kanske behöver pengar för att kunna betala dina räkningar, betala av skulder eller köpa dig något fint? Oavsett vad du vill kunna använda pengarna till kan det vara en bra idé att sälja dina gamla guldsmycken. Aktörer som Guldexperten ger bra betalt för smycken av guld och står redo att köpa de smycken som du vill kunna avyttra.

Genom att sälja smyckena kan du bland annat göra dig av med eventuellt känslomässigt bagage som är kopplat till dessa. Dessutom kan du alltså få loss pengar som hjälper dig att starta ett nytt kapitel i livet. Så om du är redo att göra dig av med dem kan detta vara ett bra alternativ.

Men hur vet man om det är rätt att sälja smyckena eller huruvida man vill behålla dem? Läs vidare så ska vi försöka hjälpa dig att utröna detta!

Så vet du om du bör sälja smyckena eller behålla dem

Det enklaste sättet att ta reda på om du bör sälja ett smycke eller behålla det är att ställa dig följande frågor:

 • Har föremålet ett stort sentimentalt värde som gör att du inte vill avyttra det?
 • Bär du någonsin smycket eller ligger det bara och skräpar?
 • Har du tänkt att smycket ska ärvas av dina barn eller liknande?

Utifrån svaren på dessa frågor kan du enklare sätta fingret på hur du bör göra. Om du vill avyttra dina guldsmycken bör du vända dig till Guldexperten för att få dem värderade. Utifrån deras värdering kan du sedan bestämma dig för huruvida du vill sälja smyckena till dem eller inte. Du behöver med andra ord inte känna dig tvingad att sälja bara för att du får dina föremål värderade. Detta är en stor fördel med att vända sig till just denna aktör!

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén